Rådgivning

Specialiseret juridisk rådgivning inden for bolighandel, arv og dødsbo, testamente, ægtepagt og fremtidsfuldmagt. Engageret og imødekommende rådgivning til en fair pris. Rådgivning der passer til dit behov og som du kan føle dig tryg i…

Testamente og ægtepagt

Testamente og ægtepagt

Livet har en udløbsdato…desværre! Et testamente bidrager til at skabe økonomisk tryghed, mindsker risikoen for konflikt i familien og kan give dine efterladte en god forklaring på dine ønsker. Har du sikret dig selv og dine nærmeste?

Bolig

Bolig

At købe hus, sommerhus eller lejlighed er en stor beslutning og ofte en stor investering. Når du har fundet drømmeboligen er det vigtigt at du sikrer dig, at alt er som det skal være – også juridisk. Brug advokat til din bolighandel.

Mediation

Mediation

Med erfaring i konfliktløsning om børn, bodeling og dødsboer, tilbyder jeg mediation for parter, der er villige til at indgå i en konstruktiv dialog og forlig, og som ikke ønsker en sag ved Retten eller Familieretshuset.

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt

Hvem skal hjælpe dig, hvis du en dag ikke selv kan administrere økonomi og personlige forhold? Med en fremtidsfuldmagt kan du på forhånd selv bestemme, hvem der skal hjælpe dig.

Dødsbo

Dødsbo

Når du har mistet en af dine kære... Jeg rådgiver om privat skifte, uskiftet bo, ægtefælle- og boudlæg samt skifte af uskiftet bo.

Samlevende

Samlevende

Mange tror at samlevende arver hinanden, hvis man har boet sammen i 2 år. Det er ikke korrekt! Efter den nuværende arvelov arver samlevende ikke hinanden – det er børn eller forældre der arver. Derfor er det vigtigt at sikre hinanden ved testamente.

Børn

Børn

Børnesager ved Familieretshuset, Retten, Børn & Ungeudvalget, samt Ankestyrelsen

Foredrag

Foredrag

Jeg brænder for at dele ud af min viden! Kontakt mig endelig hvis du vil booke mig til et foredrag for din virksomhed eller forening.

Handel Lægepraksis

Handel Lægepraksis

Skal du sælge eller købe en lægepraksis? Kontakt mig for en uforpligtende snak om hvad jeg kan hjælpe med..

Advokat

Jeg brænder for at yde juridisk rådgivning, der giver tryghed for dig og din familie…

Advokat Henriette Houmann-Hammer yder specialiseret rådgivning til dig og din familie indenfor familie- og arveret, samt bolighandler for private. Jeg har beskæftiget mig med familie- og arveret samt boligrådgivning siden 2009. 

Rådgivning med tryghed betyder, at mine klienter kan forvente, at jeg er specialiseret inden for sager om testamente, ægtepagt, dødsbo, fremtidsfuldmagter og bolighandler til private. Jeg kan derfor yde den bedste rådgivning, der passer til dig. Du kan endvidere forvente en engageret og imødekommende sagsgang, med dialog og forventningsafstemning af opgaven, tidshorisont og pris. Med andre ord - jeg bestræber mig på at yde en rådgivning, som du kan føle dig tryg i…

Vores kontakt foregår primært via telefon, mail og Teams. der er også mulighed for et personligt møde hjemme hos dig. Jeg er tilgængelig inden for kontorets åbningstid, eller efter aftale. Vi aftaler pris og vilkår inden jeg påtager mig opgaven.

Jeg har valgt at drive advokatvirksomhed uden fysisk kontor. Jeg oplever at mange klienter ikke har behov for et fysisk møde, eller gerne vil have at mødet foregår hjemme, når de skal tale om følsomme emner. Derudover kan det være en fordel i en travl hverdag, at møder også kan foregå om aftenen. Endelig betyder det, at det er muligt at tilbyde advokatydelser til en rimelig pris, når mine udgifter holdes nede – det er derfor til fordel for mine klienter. God rådgivning behøver ikke at koste en formue...  

Mit fokus er rådgivning, frem for konfliktløsning. Efter mange år som partsrepræsentant i højkonfliktsager om skilsmisse, bodeling og børn, har jeg valgt at bruge denne erfaring til primært at yde rådgivning, således at konflikter ikke opstår. Jeg har den nødvendige erfaring med hvad der kan gå galt – og derfor også den bedste forudsætning for, at yde den bedste rådgivning. 

Endelig er jeg optaget af, at yde den bedste service overfor mine klienter. Forventningsafstemning af opgaven og prisen inden sagen starter, hurtig og grundig behandling af sagen, og nem at få kontakt til. Hvis du mod forventning ikke oplever at jeg leverer en god service, hører jeg meget gerne fra dig. Naturligvis modtager jeg også gerne positiv feedback, og håber at du har lyst til at anbefale mig til andre.  

Se mit CV her

Henriette Houman-Hammer

Advokat


Kontakt


Info

Træffes bedst: Mandag - torsdag kl. 10-16  fredag kl. 10-14, eller efter nærmere aftale.

Postadresse: Kærsgårdvej 1, 4690 Haslev

Klientkonto hos Spar Nord 9819 2540 338828.   

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.   Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.   Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk  

Oplysningspligt i henhold til de advokatetiske regler:

Advokat Henriette Houmann-Hammer, CVR-nr.: 35782338 er en personligt ejet virksomhed. 

Advokat Henriette Houmann-Hammer er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. 

Advokat Henriette Houmann-Hammer er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Söderberg & Partners Danmark - HDI Global Specialty SE, Indiakaj 6 1.sal, 2100 København Ø, policenr. 156-76479519-30010. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af virksomheden, hvor advokatvirksomheden udøves.  

Advokat Henriette Houmann-Hammer er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

Forbrugere kan klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Der henvises til Advokatnævnet/klage  

 

Behandling af personoplysninger:  

1.Dataansvarlig Advokat Henriette Houmann-Hammer er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som virksomheden modtager om dig.

Kontaktoplysninger: Advokat Henriette Houmann-Hammer, Kærsgårdvej 1, 4690 Haslev, telefon 61805805, mail henriette@advoa.dk


2.Formål med behandling af dine personoplysninger Formålet med behandling af dine personoplysninger er at løse juridiske opgaver for dig, samt at informere dig om ny lovgivning og nye afgørelser, der kan være relevante for dig.  

3.Retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger følger af den aftale/ordrebekræftelse, som vi har indgået om løsning af juridiske opgaver eller af samtykke fra dig som klient. Behandling af dine personoplysninger kan også (delvist) ske på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra f, f.eks. i forbindelse med anlæg af retssag. I så fald foretager vi som dataansvarlige en konkret vurdering af, hvorvidt hensynet til de interesser, der ønskes forfulgt med behandlingen, og hensynet til den registreredes interesser falder ud til fordel for de interesser, der ønskes forfulgt.  

4.Kategorier af personoplysninger Vi kan behandle følgende typer oplysninger:
almindelige
personfølsomme oplysninger  

5.Modtagere eller kategorier af modtagere Videregivelse sker til følgende modtagere i det omfang det er nødvendigt for behandling af sagen:
Offentlige myndigheder
Databehandlere
Banker
Sagens modpart og dennes repræsentant  

6.Opbevaring af dine personoplysninger Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe der er et sagligt formål. De fleste oplysninger vil dog blive slettet efter indeværende år + 10 år efter en sags afslutning, da disse opbevares som dokumentation i henhold til de advokatetiske regler. Dit CPR.nr. slettes ved sagens afslutning.  

7.Tilbagetrækning af samtykke Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage og virksomheden vil herefter alene opbevare oplysningerne og slette disse i overensstemmelse med virksomhedens generelle slettepolitik. Tilbagetrækningen skal ske ved at kontakt til den dataansvarlige, jf. pkt. 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt, hvorefter databehandlingen ophører. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har advokaten ret til at frasige sig opgaven. Virksomheden går så længe opgaven løses ud fra, at samtykket stadig er gældende, medmindre dette er tilbagekaldt.  

8.Dine rettigheder Efter Persondataforordningen har alle registrerede personer en række rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den dataansvarlige jf. pkt. 1.  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.  

9.Klage til Datatilsynet Ønsker du at klage over behandlingen af dine persondata, er du altid berettiget til at klage til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk Jeg vil dog være glad for at høre fra dig først. Måske kan vi hurtigt rette fejlen.  

Vores hjemmeside bruger ikke Cookies.